Bases del concurs MTE

BASES LEGALS DEL CONCURS MUSICAL D’IB3 2017

Les pots veure també en format pdf

"Música per travessar l’estiu”

1. INTRODUCCIÓ

L’EPRTVIB, que té encomanada la prestació del servei públic de radiotelevisió a les Illes (en endavant, l’ORGANITZADOR), ha ideat aquest concurs anomenat “MÚSICA PER TRAVESSAR L’ESTIU” amb la finalitat de contribuir a la difusió de la creació musical a les Illes Balears, la potenciació dels seus talents musicals i la promoció dels valors musicals illencs per satisfer les necessitats culturals dels seus ciutadans.


2. PARTICIPANTS

Podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat, residents a les Illes Balears, a excepció dels empleats de l’EPRTVIB, i els seus familiars per consanguinitat fins al primer grau i, per afinitat, fins al segon.

3. CALENDARI

El CONCURS començarà dia 18 d’abril de 2017 i finalitzarà dia 27 de maig de 2017, amb la comunicació al guanyador.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: del 18 d’abril (10 h) al 7 de maig (fins 23.59 h).

VOTACIÓ POPULAR: del 8 (10 h) al 14 de maig (23.59 h).

PUBLICACIÓ DELS 10 SEMIFINALISTES: 15 de maig.

SELECCIÓ DE CANDIDATURES FINALISTES. El jurat escollirà 5 candidatures entre les 10 més votades: 16 de maig.

PUBLICACIÓ al web ib3musica.com i als mitjans socials: 17 de maig.

CONCERT DELS 5 FINALISTES I COMUNICACIÓ AL GUANYADOR: dia 27 de maig.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar les dates i haurà de publicar-les a la plana web.

4. CONCURS

A) INSCRIPCIÓ

Els participants poden inscriure fins a un màxim d’una (1) cançó amb qualsevol estil musical o idioma. La durada màxima de cada peça no podrà ser superior a 6 minuts.
La inscripció es farà via Internet a través del formulari electrònic habilitat per a tal efecte al web ib3musica.com, en el qual s’hauran d’omplir els camps següents:


1-    Nom artístic del grup o solista.
2-    Nom, llinatges, telèfon i correu electrònic de la persona en representació del grup o solista.
3-    Breu biografia del grup o solista.
4-    Fotografia del grup o solista. Queda ben entès que se cedeix el permís d’ús d’aquesta imatge perquè l’ORGANITZADOR pugui emprar-la per a totes les accions promocionals relacionades amb el concurs.
5-    L’enviament de l’obra musical es lliurarà mitjançant el procés d’uploading (pujada al servidor) inclòs en el formulari d’inscripció d’acord amb les condicions tècniques següents: Format d’àudio digital (.mp3, .m4a, .aiff., ogg, .wma).

L’ORGANITZADOR exclourà la participació d’aquells que no emplenin correctament el formulari d’inscripció o que indueixin a dubte o error.
Totes les obres musicals presentades seran difoses a través de la plataforma d’ib3musica.com.    

B) PREMI

L'import del premi queda fixat en la quantitat de 1.000 euros i inclou la difusió de l’obra musical guanyadora als mitjans d’IB3 (Televisió, ràdio, xarxes, web) a través de mencions i entrevistes.

C) MECÀNICA DE L’ELECCIÓ DELS GUANYADORS

Totes les obres musicals presentades d’acord amb el que s’especifica en aquestes bases seran avaluades en dues fases:

FASE 1: Vot popular: mitjançant els mecanismes establerts en el web oficial del CONCURS ib3musica.com, a través de les xarxes socials de Twitter i Facebook de l’ORGANITZADOR. Els 10 semifinalistes seran aquells que hauran obtingut més puntuació en la votació. El 15 de maig es publicarà, per ordre alfabètic, la llista de les 10 obres més votades.

FASE 2: Votació de jurat: El 16 de maig es reunirà durant el dia el jurat establert al punt D d’aquestes bases per escollir entre les 10 obres més votades de la primera fase, de les quals es farà un rànking de l’1 al 10  segons els seus criteris professionals. Els 5 més valorats d’aquest rànking seran els finalistes, que es publicaran i promocionaran el dia 17 de maig en el web ib3.musica.com i a través dels mitjans socials dels ORGANITZADORS. És condició per optar al premi final el compromís d'actuar en directe a la data assenyalada. En cas d’impossibilitat d’assistir al concert final d’alguns dels 5 primers, el següent més votat del rànking accedirà a la final i, així, successivament fins acabar el rànking dels 10. Els organitzadors es reserven el dret de deixar com a deserta alguna de les 5 places del concert final.

FASE 3: Concert final que se celebrarà el 27 de maig a partir de les 20 hores al Museu Es Baluard de Palma. El mateix dia, el jurat seleccionarà el guanyador d’entre els finalistes.

D) EL JURAT

El jurat estarà format pels membres següents:

a) President/a (amb vot diriment en cas d’empat): la persona que designi l’ORGANITZADOR amb criteris de professionalitat o prestigi reconegut dins l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta.

b) Vocals: un mínim de dos, que seran designats per l’ORGANITZADOR d’acord amb criteris de professionalitat o prestigi reconegut dins l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta.

c) Un secretari designat per l’ORGANITZADOR, sense vot.

El jurat pot declarar desert el CONCURS si no s’assoleix un nivell de participació suficient o una qualitat mínima en les obres presentades.

E) COMUNICACIÓ ALS PREMIATS I RECOLLIDA DEL PREMI

El nom del guanyador es comunicarà dia 27 de maig en acabar el concert dels 5 finalistes i un cop s’hagi reunit el jurat en el mateix Museu Es Baluard de Palma.
El guanyador es donarà a conèixer a través dels canals d’IB3 (TV, ràdio, xarxes socials dels organitzadors, web), prèvia comunicació directa en el mateix concert.

5. GARANTIA DE L’AUTORIA I ORIGINALITAT. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants, amb la seva participació en aquest CONCURS, garanteixen l’autoria i l’originalitat de l’OBRA MUSICAL presentada i declaren de manera expressa que en són els autors. Igualment, es responsabilitzen i exoneren l’ORGANITZADOR de qualsevol perjudici que es derivi de reclamacions de tercers que puguin veure lesionats els seus drets de propietat intel·lectual.

Respecte a les OBRES MUSICALS que s’hi presenten, el participant autoritza els ORGANITZADORS a dur-ne a terme l’emissió en format promoció (20 segons) i en format streaming, a més de fer-les accessibles de manera completa, al web ib3musica.com, i emprar-les per a tots els canals de mitjans de l’ORGANITZADOR.

Una vegada finalitzat el CONCURS, l’organitzador haurà d’eliminar el material de les OBRES MUSICALS que no hagin resultat guanyadores.

Així mateix, els finalistes que accedeixin al concert n’atorguen permís per a l’enregistrament en format àudio, cedint a l’ORGANITZADOR, sense contraprestació, els drets de reproducció i transformació de les obres musicals enregistrades perquè aquestes siguin reproduïdes i comunicades pels mitjans propis d’IB3 sense perjudici per a l’autor i el productor de les obres en termes de comunicació pública, tipificats en els articles 108, 116.2, 116.3, 122.1 així com el 126 Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE LA IMATGE

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears informa tots els participants que les dades personals que es facilitin s'inclouran en un fitxer informatitzat per a la celebració d’aquest CONCURS i per a futures accions promocionals relacionades amb la música.

El destinatari de la informació i responsable del tractament de dades és l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb domicili al carrer de Madalena núm. 21, polígon industrial de Son Bugadelles, 07180 Calvià, Mallorca, davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’esmentada entitat, indicant com a assumpte "Registre DADES (nom concurs)".

Als efectes que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, s’estableix que l'acceptació de la participació en la promoció implica l'atorgament exprés de l'autorització per utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb les promocions que es duguin a terme, sense que per això tingui dret a remuneració o obtenció de benefici diferent del lliurament de premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica de la promoció.

Els mitjans socials Facebook i Twitter no patrocinen, avalen ni administren en cap cas aquest CONCURS, ni tampoc hi són associades. L’usuari es desvincula d’aquests mitjans socials i és conscient que proporciona informació a l’ORGANITZADOR amb l’única finalitat de poder tramitar la participació en el CONCURS.

7. OBLIGACIONS FISCALS

El premi queda subjecte a les obligacions fiscals legalment establertes, especialment les resultants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que assumiran els guanyadors del sorteig.
De conformitat amb la normativa fiscal espanyola de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis concedits tindran la consideració de guany patrimonial i els seran aplicades les retencions o pagaments a compte que marqui la legislació fiscal vigent a la data de cada pagament.


8.  MODIFICACIÓ DE LES BASES

L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’acotar, prorrogar o modificar en qualsevol moment les condicions del concurs i, fins i tot, la seva possible anul·lació abans del termini prefixat. En aquest supòsit, ho comunicarà públicament a través d’IB3MUSICA.COM.
Igualment, es reserva el dret d'eliminar de les promocions, per causa justificada, qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La mera participació en el CONCURS implica l’acceptació íntegra de les presents bases, sense cap reserva, i la submissió expressa a les decisions interpretatives que n’efectuïn des de l’EPRTVIB. Per a qualsevol consulta sobre aquestes bases han de dirigir-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les BASES del CONCURS es regeixen per la llei espanyola i, tant l’EPRTVIB com els participants amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.


Calvià, 18 d’abril de 2017
Andreu Manresa i Monserrat  
Director general de l’EPRTVIB