Avís Legal

AVIS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l'ús de les pàgines web d'Internet que el ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (en endavant, EPRTVIB) posi a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de les pàgines web implica l'acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal. L'usuari ha de llegir aquestes normes cada vegada que es proposi utilitzar aquestes pàgines web ja que tant les mateixes en si, com les presents condicions es poden modificar.

Totes les referències efectuades al EPRTVIB en aquest Avís Legal o a les pàgines web que donin accés a aquest avís s'entendran efectuades, a més, segons correspongui, a TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A. i RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, S.A., en la mesura que puguin ser considerades subjectes actius o passius de les relacions que es generin amb els usuaris, o dels usos que es facin dels serveis i elements de les pàgines web.

1. L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISÓ DE LES ILLES LES BALEARS

L’EPRTVIB és una entitat de dret públic, regulada per la Llei 15/2010, de 22 de desembre de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. L’EPRTVIB exerceix les funcions que corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió mitjançant les societats públiques Televisió de les Illes Balears, S.A. (IB3 Televisió) i Ràdio de les Illes Balears, S.A. (IB3 Ràdio).

(i) Serveis

L’EPRTVIB ofereix a través de les seves pàgines web els serveis següents:

-          Accés a continguts classificats per categories a les pàgines web, entre altres els relatius als serveis que presten les societats públiques de televisió i radiodifusió.

-          Qualsevol altre que en un futur l’EPRTVIB integri a les pàgines web.

L’EPRTVIB podrà, en un futur, incorporar a les pàgines web nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin o no gratuïtes, que incrementin les prestacions disponibles per a l'usuari.

Al seu torn, l’EPRTVIB es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades a les seves pàgines web.

(ii) Dades de caràcter personal

La visita a les pàgines web de l’EPRTVIB no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. No obstant, en algunes ocasions, i per accedir a determinades seccions d'aquestes pàgines, podrà requerir-se un registre previ. En tot cas, en el moment en què l'usuari hagi de subministrar les seves dades al lloc web, en serà informat sobre l'ús que es farà d'ells, així com sobre els seus drets.

(iii) Remissió i enllaços a altres pàgines web

Les pàgines webs de l’EPRTVIB són les especificades al mapa de la web. El lloc web també remet a altres pàgines o llocs web. L’EPRTVIB no administra ni construeix les pàgines a què remet, pel que aquest no és responsable dels seus continguts, del tractament de dades que efectuïn, dels serveis que subministren ni del seu funcionament.

2. - CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PÀGINES WEB

(i) Objecte i acceptació

La finalitat de les presents condicions generals d'utilització de les pàgines web de l’EPRTVIB, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, és regular l'ús de la pàgina web i informar els usuaris sobre les normes d'utilització.

La navegació i utilització com a usuari dels continguts de les pàgines web suposen l'acceptació sense reserves de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació, si les hagués, i de altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de l’EPRTVIB.

L’EPRTVIB podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en la seva pàgina web a fi que siguin prèviament conegudes pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi en les referides condicions serà comunicat a la web corresponent.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada pl’EPRTVIB sota criteris de bona fe, respectant els principis d'ús generalment acceptats i sense vulnerar l'ordre públic ni la legislació vigent.

(ii) Protecció de Dades de Caràcter Personal

L’EPRTVIB salvaguarda els drets dels seus usuaris en l'àmbit de la protecció de les seves dades a la Xarxa complint estrictament la normativa aplicable i, en especial, el que es disposa en la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i disposicions complementàries. L’EPRTVIB compleix estrictament els procediments de garantia i salvaguarda de la confidencialitat de les dades personals que el confiïn els seus usuaris.

Totes les dades personals que l'usuari pugui facilitar seran tractats amb total confidencialitat comprometent-se l’EPRTVIB a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i només seran empleats per al final per al qual van ser facilitades.

En especial i respecte al tractament de les dades de caràcter personal que es puguin recollir dels menors d'edat, es distingeixen els supòsits següents:

-          (i) Respecte als més grans de 14 anys, que disposin de la maduresa precisa per consentir per si mateixos el tractament de les seves dades personals i en aplicació de l'article 162.1º del Codi Civil, de la Resolució de data 3 de març del 1989 de la Direcció General de Registres i del Notariat, així com l'article 4.3 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, l’EPRTVIB no requerirà el consentiment dels seus representants legals.

-          (ii) Respecte als restants menors d'edat, al marge del consentiment del mateix menor, l’EPRTVIB requerirà el consentiment exprés dels seus representants legals.

L’EPRTVIB establirà els procediments oportuns en ares a garantir el compliment dels requisits contemplats als punts (i) i (ii), respecte al tractament de dades de caràcter personal dels menors d'edat.

En el cas que les dades personals obtingudes a través de les pàgines web de l’EPRTVIB siguin objecte de tractament, l’EPRTVIB informarà oportunament dels drets que, en el seu cas, assisteixin a l'usuari, així com de la resta de les obligacions que corresponguin conforme a la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Així mateix l’EPRTVIB adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries i adequades conforme al previst al Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatizats que continguin dades de caràcter personal i establirà tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o sostracció de les dades que faciliti l'usuari.

En el cas que les dades personals obtinguts a través de les pàgines web de l’EPRTVIB siguin objecte de tractament, l’EPRTVIB possibilitarà a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits. Aquests drets poden ser exercits per l'usuari, o qui ho representi, degudament acreditat, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida al domicili social de l’EPRTVIB contenint les dades d'identificació i domicili de l'usuari per a l'enviament de notificacions.

L’EPRTVIB es compromet a no enviar comunicacions comercials a través del correu electrònic i mitjans equivalents. En qualsevol cas, si en algun moment ho fes, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es recollirà degudament el consentiment de l'usuari.

(iii) ÚS DE COOKIES

El terme cookies s'utilitza per referir-se a uns arxius de text que un lloc web transfereix al disc dur de l'ordinador de l'usuari que està navegant, per registrar informació sobre les seves visites a una pàgina web o a una zona concreta de la mateixa.

Els cookies faciliten la navegació per les webs, ja que emmagatzemen les preferències dels usuaris mentre estan en un web. Per aquest motiu, els cookies ens permeten personalitzar les pàgines del web per acostar-nos a les necessitats i interessos dels nostres usuaris.

L'ús de cookies és comuna i completament inofensiu, encara que convé tenir en compte el següent:

1.     Les pàgines web de l’EPRTVIB no utilitzen cookies per aconseguir de l'ordinador de l'usuari dades personalment identificadors.

2.     La majoria dels navegadors estan configurats per acceptar cookies, encara que l'usuari sempre té l'opció de reconfigurar el navegador per bloquejar-los completament o perquè l'avisi de la recepció d'aquests. No obstant, és possible que si es desactivar aquests cookies no es puguin utilitzar algunes àrees de les pàgines i altres deixin de funcionar adequadament.

3.     El mètode per desactivar els cookies dependrà del navegador utilitzat.

(iv) Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts inclosos a les pàgines web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, imatges, arxius d'àudio i vídeo, gràfics, logotips, icones, software, codis font o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, bé de l’EPRTVIB o bé dels tercers titulars d'aquests drets.

Es prohibeix l'ús, explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació sense consentiment exprés de l’EPRTVIB, mantenint intacte en tot moment el copyright i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts.

L'ús, explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació del material o dels continguts per a qualsevol altre fi diferent de l'autoritzat expressament serà considerat una violació de les lleis internacionals de l'copyright que protegeixen els drets d'autor.

L’EPRTVIB no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers que es puguin derivar de la inclusió a les seves pàgines web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software per haver declarat un altre tercer que és el legítim titular dels drets d'explotació quan l’EPRTVIB hauria sol·licitat l'autorització o permís per portar a terme la seva inclusió a les pàgines web.

En cap cas s'entendrà que l'accés a les pàgines i la navegació de l'usuari impliqui autorització o renúncia, transmissió o cessió total o parcial de drets, o concessió de drets o expectativa de drets, en concret, els d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de continguts, i per això, en tot cas, es requerirà la prèvia autorització expressa de l’EPRTVIB o dels titulars corresponents.

L’EPRTVIB autoritza l'establiment de vincles a la seva pàgina des de qualsevol altres pàgines web amb les següents condicions:

L'enllaç haurà de fer-se sempre a la pàgina de l’EPRTVIB que aquest designi, i va ser aquest enllaç absolut i complet, és a dir, mirant d'incloure l'extensió completa de la pantalla.

L'enllaç únicament vincularà a la “home page” o pàgina web, però no podrà reproduir-la de cap manera (“inline”, links, còpia de textos, gràfics, etc.)

Queda prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol mena que rodegin la pàgina web o permetin la visualització dels seus continguts a través d'adreces d'Internet diferents de les seves pròpies. En qualsevol cas, aquesta prohibició inclou que es visualitzi conjuntament amb continguts aliens a la mateixa de manera que:

-          Produeixi error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència dels continguts.

-          Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.

-          Serveixi per aprofitar-se de la reputació de la marca o del prestigi de l’EPRTVIB.

-          De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent o atempti contra els usos i costums del professionitat que siguin de general acceptació a Internet.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’EPRTVIB, els seus socis, empleats i clients, o sobre la qualitat dels serveis que presta. En cap cas s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que l’EPRTVIB ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

L’EPRTVIB no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s'estableixin mitjançant vincles a la seva pàgina web ni tampoc ho serà de les infraccions de drets de tercers en que aquestes pàgines poguessin incórrer. L’EPRTVIB només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats a mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud segons allò que es disposa en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’EPRTVIB no coneix en profunditat els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no se'n fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, indisponibilitat, error i inutilitat d'aquests, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’EPRTVIB.

(v) Obligacions de l'usuari

Els usuaris que accedeixin a les pàgines web de l’EPRTVIB s'obliguen a fer servir els continguts de les pàgines web de manera diligent, correcta i lícita i s'ha observar la legislació aplicable i les normes d'ús de la pàgina web. En particular, l'usuari es compromet a abstenir-se de:

-          Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei o a l'ordre públic.

-          Difamar, calumniar o injuriar persones.

-          Denigrar productes o serveis produïts o prestats per empreses o entitats.

-          Difondre a través del correu electrònic virus informàtics que lesionin programes d'ordinador o afectin continguts, suports o sistemes.

-          Suprimir les proteccions tècniques dels programes.

-          Incorporar continguts de qualsevol mena per als que no es compti amb els corresponents drets d'explotació, en especial, el dret de comunicació pública.

-          Divulgar continguts xenòfobs o de caràcter pornogràfic.

-          Utilitzar marques, logos, etc., sense la deguda autorització.

-          Publicar continguts protegits per la legislació de patents, de secrets oficials o comercials.

-          Utilitzar els continguts de les pàgines web amb fins comercials.

-          Associar continguts de les pàgines de l’EPRTVIB amb informacions de caràcter pornogràfic, relatives a qualsevol tipus d'explotació, de naturalesa racista o vinculada amb el terrorisme o el tràfic d'armes.

-          Separar les imatges incorporades a les pàgines del lloc web del text.

-          Transformar, comunicar públicament, distribuir, cedir, reproduir o modificar els continguts de les pàgines web, tret que es puguin utilitzar les excepcions legals.

-          Utilitzar els continguts que apareguin amb la menció de drets reservats sense l'autorització corresponent.

-          Incomplir els requisits tècnics o especificacions establertes per a l'accés a les pàgines web.

-          Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació, transformar o modificar els continguts, llevat que compti, prèviament i de manera expressa, amb la corresponent autorització conferida pel seu titular.

-          Utilitzar els continguts de les pàgines web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o qualsevol altra classe de pretensió comercial, missatges no sol·licitats i dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar, de qualsevol manera, aquesta informació.

Es prohibeix a l'usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives o il·lícites, o amb voluntat o intenció d'impedir, fer mal, perjudicar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal de les pàgines web de manera directa o indirecta.

En tot cas, la difusió d'idees u opinions personals per part de l'usuari s'ajustarà als criteris establerts en la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del Dret a l'Honor, a l'Intimitat personal i familiar i a la Pròpia Imatge.

(vi) Responsabilitat de l’EPRTVIB i de l'usuari

L’EPRTVIB no serà responsable de cap dany que pugui produir a l'usuari la impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions Generals d'Utilització per causes no imputables a l'Ens.

L’EPRTVIB únicament respondrà dels danys que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de les seves pàgines web quan siguin directament imputables a una actuació dolosa de l’EPRTVIB.

En concret, l’EPRTVIB no garanteix ni es fa responsable de:

-          L'absència de virus i / o altres components perjudicials en les pàgines web o al servidor que ho subministra.

-          La invulnerabilitat de les pàgines web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin a la mateixa.

-          Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’EPRTVIB estableix en aquestes pàgines web, o a través de la vulneració dels seus sistemes de seguretat.

No obstant, l’EPRTVIB declara haver adoptat, dins de les seves possibilitats i de l'estat actual de la tècnica, totes les mesures necessàries per garantir el funcionament de les seves pàgines web i per evitar l'existència i transmissió de virus o altres components que puguin perjudicar l'usuari.

L’EPRTVIB no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d'aquest avís o de l'incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix.

L'usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgines web i dels seus serveis, es realitza sota tota la seva responsabilitat.

(vi) Accés de menors a les pàgines web

L’EPRTVIB no es fa responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l'accés per part de menors d'edat als canals i serveis que continguin una advertència específica sobre el seu contingut.

No obstant, l'accés de menors a les àrees de programes infantils o juvenils de l’EPRTVIB està sotmès a la responsabilitat de l’EPRTVIB. De conformitat amb el que està establert a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, particularment a la Secció 13ª del Capítol II, el contingut de la pàgina web serà tan respectuós com sigui possible amb els drets dels menors d'edat observant els principis legal i reglamentàriament establerts sobre aquest fet i es tractarà amb especial atenció la informació que afecti els menors.

A tenor del que estableix l'article 6 de l'esmentada Ley, en el cas que l’EPRTVIB tingués coneixement de l'incompliment de les previsions de la Llei o de la conculcació de qualsevol dels drets dels que siguin titulars els menors d'edat, adoptarà immediatament totes les mesures siguin necessàries per aconseguir el cessament d'aquestes actuacions d'acord amb les atribucions que legalment li corresponguin.

(vii) Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el titular de les pàgines web i l'usuari es regiran per allò que es disposa en la legislació espanyola i en la normativa vigent al voltant de la jurisdicció competent, si bé, en cas que la normativa permeti a les parts la possibilitat de sotmetre's voluntàriament a un fur territorial, l’EPRTVIB i l'usuari, de manera voluntària i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur territorial que pogués correspondre'ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, partit judicial en què radica el domicili social de l’EPRTVIB.